Најчешћа питања

Управа за грађанска стања и опште послове
Одсек за грађанска стања
Матичар: Драгана Стаменковић
Телефон: +381 18 504 494
Е-адреса: sdragana@gu.ni.rs
Адреса: Николе Пашића број 24, 18000 Ниш


Која документација је потребна за упис чињенице рођења у матичну књигу рођених?

Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних родитеља (осим уколико су уписани у Нишу или у општинама/градовима који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије); оверена фотокопија уверења о држављанству једног родитеља (за лице уписано у матичне књиге и књигу држављана Града Ниша, уверење се прибавља по службеној дужности); важећe личне карте родитеља; извод из матичне књиге рођених мајке (ако није у браку и осим уколико је уписана у Нишу или у општинама/градовима који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије); оригинал зеленог картона (за расељена лица).

Остало (уколико је родитељ страни држављанин): оверена фотокопија пасоша; уверење о слободном брачном стању; извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен документ од стране овлашћеног судског тумача.


 
Која документација је потребна за упис чињенице рођења у матичну књигу рођених за лице рођено на територији неке од бивших република СФРЈ?

Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци (за лице уписано у матичне књиге и књигу држављана Града Ниша, уверење се прибавља по службеној дужности); оригинал уверења о пребивалишту (издаје га Полицијска управа у Нишу); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци).

Напомена 1: за лице рођено на територији Републике Словеније потребно је доставити интернационални извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге венчаних, оригинал или оверену фотокопију (за лице уписано у матичну књигу венчаних Града Ниша или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, извод се прибавља по службеној дужности); доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 2.130,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).

Остало: оверена фотокопија правноснажне пресуде о разводу брака; извод из матичне књиге умрлих супружника (оригинал или оверена фотокопија), оверена фотокопија решења о старатељству (документ издаје орган старатељства).

Напомена 2: за лице уписано у матичну књигу умрлих Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, извод се прибавља по службеној дужности.


 
Шта је од документације потребно за накнадни упис у матичну књигу рођених?

Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (странка уписана у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности); уверење о држављанству родитеља (странка уписана у матичне књиге и књиге држављана Града Ниша не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности); оригинал уверења да дете није уписано у месту рођења; оригинал пријаве о рођењу, издате од стране здравствене установе где је дете рођено, или изјава два сведока који су присуствовали порођају мајке детета; оверене фотокопије личних карти родитеља детета и сведока; изјава родитеља детета о датуму и месту рођења детета и одређивању личног имена детета; изјава о сагласности детета старијег од 10 година са одређеним личним именом; оригинал записника о признавању очинства (ако родитељи детета нису у браку); записник о одређеном личном имену детета са изјавама родитеља детета о датуму и месту рођења детета (ако су родитељи у браку); налаз (извештај) Завода за судску медицину о утврђеном животном добу, односно утврђеној старости детета, и утврђеном полу детета; оверена фотокопија здравствене књижице (условно); картон о вакцинацији или имунизацији; ђачка књижица; неки лични и други документ детета из периода непосредно пре подношења захтева (по потреби); доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 700,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).


 
Која документација је потребна за склапање брака између држављана Републике Србије?

Изводи из матичне књиге рођених будућих супружника (осим уколико су уписани у Нишу или у општинама/градовима који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије); уверења о држављанству будућих супружника (осим уколико су уписани у Нишу, и у том случају се документ прибавља по службеној дужности); решење о дозволи за склапање брака малолетног лица издатo од надлежног суда (уколико брак склапа малолетно лице); важеће личне карте будућих супружника; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 400,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).

Напомена: за будуће супружнике који су већ били у браку, потребно је приложити доказ о престанку важења претходне брачне заједнице, уколико та чињеница није раније евидентирана (правноснажна пресуда о разводу брака, о поништењу брака или извод из матичне књиге умрлих супружника).


 
Која документација је потребна за склапање брака са страним држављанином?

Извод из матичне књиге рођених страног држављанина, на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен документ од стране овлашћеног судског тумача; уверење о слободном брачном стању страног држављанина на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен документ од стране овлашћеног судског тумача; важећи пасош.


 
Која документацијa је потребна за упис чињенице склапања брака држављана Републике Србије, закљученог ван њене територије, који није уписан у матичну књигу венчаних која се води у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Пријава за упис чињенице склапања брака закљученог у иностранству (у усменој или писаној форми); извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен документ од стране овлашћеног судског тумача; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (уколико лице није уписано у Нишу, уверење о пребивалишту држављана Републике Србије издаје надлежна Полицијска управа.


 
Шта је потребно за издавање уверења о слободном брачном стању?

Захтев за издавање уверења о слободном брачном стању: а) општег типа (уверење да лице није уписано у књигу венчаних), б) nulla osta (уверење да је лице слободног брачног стања и да не постоје брачне сметње за закључење брака са одређеним лицем пред надлежним органом у иностранству); извод из матичне књиге рођених страног држављанина на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен документ од стране овлашћеног судског тумача; уверење о држављанству (осим уколико је лице уписано у Нишу, и у том случају се документ прибавља по службеној дужности); доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1050,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).

Напомена: уверење о слободном брачном стању се издаје по месту уписа у матичну књигу рођених, на лични захтев. Ако захтев предаје лице на које се документ не односи и није члан уже породице, потребно је приложити и овлашћење.


 
Шта је од документације потребно за признавање очинства?

Извод из матичне књиге рођених детета (осим уколико је лице уписано у Нишу или у општинама/градовима који се налазе у систему Централног регистра Републике Србије, и у том случају се документ прибавља по службеној дужности); извод из матичне књиге рођених за мајку детета (осим уколико је лице уписано у Нишу или у општинама/градовима који се налазе у систему Централног регистра Републике Србије, и у том случају се документ прибавља по службеној дужности); изјава о признавању очинства; важеће личне карте родитеља.

Напомена: извод из матичне књиге рођених мајке детета је потребан када се ради о признању очинства детета за које у року од 30 дана није извршен упис у матичну књигу рођених.


 
Која документација је потребна за промену личног имена?

Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (странка уписана у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности; фотокопија или електронски очитана верзија личне карте; оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних (странка уписана у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности); оверена фотокопија уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци (странка уписана у матичне књиге и књиге држављана Града Ниша не подноси документ да се против ње не води кривични поступак за дело које се гони по службеној дужности, већ њега, по службеној дужности, прибавља Основни суд, Основно и Више тужилаштво); оверена фотокопија правноснажне пресуде о разводу брака (условно); уверење Полицијске управе Ниш о пребивалишту; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 700,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).


 
Шта је од документације потребно за промену личног имена детета?

Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених детета (странка уписана у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности); фотокопија личне карте родитеља; извод из матичне књиге венчаних родитеља (странка уписана у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра Републике Србије, не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности); оверена фотокопија уверења о држављанству детета (странка уписана у матичне књиге и књиге држављана Града Ниша не подноси документ, већ се он прибавља по службеној дужности); изјава о сагласности детета старијег од 10 година са променом личног имена (потребно је лично присуство детета); сагласност родитеља са променом личног имена детета (потребно је лично присуство родитеља); оригинал уверења из Вишег суда да се не води поступак против малолетног лица; уверење Полицијске управе Ниш о пребивалишту детета; оверена фотокопија правноснажне пресуде о разводу брака (уколико су родитељи разведени); доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 700,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).

Напомена: по потреби, надлежни орган може затражити и друга документа – овeрену фотокопију ђачке књижице или пасоша детета, оверену фотокопију здравствене књижице, извод из матичне књиге умрлих (уколико је један од родитеља преминуо), оверено овлашћење за заступање, изјаву о давању сагласности о промени личног имена детета (уколико је један од родитеља одсутан), записник о признању очинства и др.


 
Шта је од документације потребно за упис у матичну књигу умрлих и сачињавање смртовнице?

Оригинал потврде о смрти (издат од надлежне здравствене установе, односно од стране надлежног доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе); извод из матичне књиге рођених умрлог (уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); лична карта подносиоца захтева (на увид); оригинал личне карте умрлог; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних умрлог (условно, а уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству умрлог, не старијег од 6 месеци (уколико је лице уписано у матичне књиге и књиге држављана Града Ниша, документ се прибавља по службеној дужности).

Напомена: осим наведеног, од странке се може затражити и извод из матичне књиге венчаних умрлог (ако се из извода из матичне књиге рођених умрлог не може утврдити брачно стање); извод из матичне књиге рођених супружника умрлог (ако се из извода из матичне књиге рођених умрлог не може утврдити брачно стање); извод из матичне књиге умрлих супружника умрлог (ако се из извода из матичне књиге рођених умрлог не може утврдити брачно стање).


 
Која документација је потребна за упис чињенице смрти држављана Републике Србије, настале ван њене територије, која није уписана у матичну књигу умрлих која се води у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству?

Пријава за упис чињенице смрти у иностранству (у писаној или усменој форми); извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен документ од стране овлашћеног судског тумача; оригинал или оверена фотокопија уверења о пребивалишту умрлог; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених умрлог (уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних умрлог (условно, а уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству умрлог (уколико је лице уписано у матичне књиге и књиге држављана Града Ниша, документ се прибавља по службеној дужности).

Напомена: осим наведеног, од странке се може затражити и извод из матичне књиге венчаних умрлог (ако се из извода из матичне књиге рођених умрлог не може утврдити брачно стање); извод из матичне књиге рођених супружника умрлог (ако се из извода из матичне књиге рођених умрлог не може утврдити брачно стање); извод из матичне књиге умрлих супружника умрлог (ако се из извода из матичне књиге рођених умрлог не може утврдити брачно стање).


 
Која документација је потребна за накнадни упис у матичну књигу умрлих?

Оригинал потврде о смрти (издатој од стране надлежне здравствене установе, односно од стране надлежног доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе); оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених умрлог (уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); лична карта подносиоца захтева (на увид); оригинал или оверена фотокопија личне карте умрлог; извод из матичне књиге венчаних (условно, а уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); уверење о држављанству (уколико је лице уписано у матичне књиге и књиге држављана Града Ниша, документ се прибавља по службеној дужности); оверена фотокопија извода из матичне књиге умрлих за супружника (условно, а уколико је лице уписано у матичне књиге Града Ниша, или општина/градова који се налазе у систему Централног регистра матичних књига Републике Србије, документ се прибавља по службеној дужности); доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 700,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).


 
Која документација је потребна за издавање уверења о чињеницама из матичних књига?

Фотокопија личне карте; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 700,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, прималац: Република Србија, сврха уплате: републичка административна такса).

Која документација је потребна за исправке и допуне у матичним књигама држављана?

Оверена фотокопија личне карте; оверена фотокопија документа који указује на тачност података које треба исправити (изводи из матичних књига, уверење о држављанству и друго).


 
Шта је од документације потребно за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција?

Фотокопија личне карте; доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 560,00 динара (уплатити на рачун број 840-742221843-57, са моделом 97 и позивом на број 05-128, уколико се ради о чињеницама за које се води службена евиденција у оквиру поверених послова, сврха дознаке: Републичка административна такса, прималац: Република Србија); доказ о уплати градске административне таксе у износу од 280,00 динара (130,00 + 150,00) на рачун број 840-742341843-24, са моделом 97 и позивом на број 87-521, уколико се ради о чињеницама за које се води евиденција у оквиру изворних надлежности Града, сврха дознаке: Градска административна такса, прималац: Град Ниш.


ПРИМЕРИ:

У свом изводу из матичне књиге рођених сам уочио/ла грешку (нпр. име оца је погрешно написано). Како исправити ову неправилност?

Да би ова грешка била исправљена, доставите Ваш извод из матичне књиге рођених, или основне податке о упису (име и презиме, датум и место рођења, имена родитеља), извод из матичне књиге рођених оца и извод из матичне књиге венчаних родитеља (уколико су сви уписани у Нишу, доставите само податке о уписима, не и изводе).


 
Приликом венчања сам узела мужевљево презиме. Сада желим да га променим, односно да свом девојачком додам презиме супруга. Шта ми је од документације потребно?

Да бисте у конкретном случају извршили промену презимена, потребно је да прибавите следећу документацију: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, уверење о држављанству (уколико нисте уписани у Нишу), уверење Основног суда и Основног и Вишег тужилаштва да се против Вас не води кривични поступак, и личну карту (оверену фотокопију или електронски очитану).


 
У иностранству сам закључила брак са страним држављанином и узела његово презиме. Тај брак није уписан у матичну књигу венчаних у Србији. Сада сам се развела и желела бих да вратим своје девојачко презиме. Како да решим овај проблем, а да не долазим у Ниш?

Уколико сте брак закључили у иностранству, потребно је да се податак закључења упише у матичну књигу венчаних у Нишу, што можете учинити преко амбасаде Србије, односно најближег конзулата. Такође је потребно да инострану пресуду о разводу брака потврди наш суд. Након тога, подносите захтев за променом презимена давањем овлашћења лицу које ће то учинити уместо вас или давањем пуномоћја адвокату. Овлашћење, односно пуномоћје, је неопходно оверити у амбасади или конзулату Републике Србије и прецизно навести какву промену желите.


 
Нисам био/ла у прилици да пријавим смрт мајке која је живела у Нишу. То је, по службеној дужности, учинила клиника на којој је преминула. Како надоместити недостајуће податке?

Потребно је доставити следећа документа преминуле: извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је била у браку), уверење о држављанству и оверену фотокопију (или електронски очитану верзију) личне карте. Уколико су уписи извршени у Нишу, није потребно достављати наведене изводе, односно уверење о држављанству, већ је довољно дати основне податке о упису: име и презиме умрле, датум и место рођења, имена родитеља и сл.

loading
giuseppe zanotti scarpe giuseppe zanotti outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti scarpe italia outlet giuseppe zanotti scarpe italia giuseppe zanotti scarpe outlet giuseppe zanotti italia giuseppe zanotti Pandora Australia Pandora Sale Pandora Charms Pandora Jewelry Pandora Charms Australia Pandora Ireland Pandora Ireland Pandora Charms Ireland Pandora Bracelets Ireland Pandora Ireland cheap ralph lauren ralph lauren cheap ralph lauren outlet ralph lauren australia ralph lauren outlet australia cheap ralph lauren polo Tiffany Sale Tiffany UK Cheap Tiffany Michael Kors UK Michael Kors Outlet Michael Kors Bags Michael Kors Outlet UK thomas sabo onlineshop thomas sabo online shop thomas sabo sale thomas sabo outlet http://www.kwindy.com/ Thomas Sabo Charms