Vodič za investitore

- Zašto investirati u Grad Niš? – preuzmite brošuru na engleskom jeziku ovde.

Sporazumi

- Prelazni trgovinski sporazum i SSP
- CEFTA
- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom
- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Belorusijom
- Opšti sistem preferencijala
- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom
- Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA
- Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom

Detaljne informacije o sporazumima čiji je potpisnik Republika Srbija možete naći na sajtu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

Podsticaji za investiranje

Bespovratna finansijska sredstva se mogu dodeliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih projekata u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i strateškim projektima iz oblasti turizma.


Izvor: SIEPA

Više o podsticajima i povoljnostima za investiranje u Grad Niš možete naći na sajtu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

Poreske stope

Celovit i pregledan prikaz poreskih stopa nalazi se na sajtu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

Lokacija – logistika, lak pristup tržištu, koridori X i VII i Internacionalni aerodrom Konstantin Veliki

Kao logistička baza, Srbija predstavlja idealno mesto za lociranje kompanije koja želi da posluje i uslužuje svoje klijente iz Evropske unije, Jugoistočne i Srednje Evrope na najefikasniji način. Srbija se graniči sa EU zemljama, nudeći mogućnost proizvodnje van Unije. Istovremeno, poslovanje na njenoj teritoriji može da zadovolji sve uslove rada van EU, uz mogućnost obezbeđivanja usluga i transporta, i uz poštovanje planiranih i fleksibilnih vremenskih okvira.

Izvanredan geografski položaj Grada Niša unutar balkanske regije, uz činjenicu da se grad nalazi na raskršću i u blizini različitih evropskih putnih koridora, pruža jedinstvenu šansu da ovaj deo Evrope bude daleko razvijeniji, uključujući i razvoj sektora logistike, zahvaljujući blizini EU koridora X i VII.

Glavne transportne ose, autoput i železnica, dolaze iz pravca Beograda ka Nišu, gde se račvaju prema jugu vodeći ka Solunu i Atini (E75), prema istoku ka Sofiji i Istanbulu, i dalje prema Srednjem istoku (E80).

Vazdušni saobraćaj se obavlja preko Aerodroma „Konstantin Veliki“, drugog po veličini putnog i kargo aerodroma u Srbiji. Aerodrom se nalazi u zoni sa izuzetno povoljnim vremenskim uslovima tokom cele godine, i sa malim brojem oblačnih i snežnih dana.

Više o Aerodormu „Konstatin Veliki“ na http://www.nis-airport.com.

Ljudski resursi – Univerzitet, mreža srednjih stručnih škola, industrijska tradicija i konkurentna cena radne snage

Po popisu iz 2011. godine, Grad Niš broji 260.237 stanovnika.

Kvalitet intelektualnog kapitala u Nišu baziran je na sistemu edukacije koji daje visokoobrazovane ljude koji brzo uče, govore više jezika i pritom koriste najsavremenije informacione tehnologije. Na posebno visokom nivou je obrazovanje u oblasti tehničkih nauka.

Srednje škole pohađa oko 15.000 učenika, i to četiri gimnazije, dve umetničke škole, jednu tehničku, jednu ekonomsku, jednu komercijalnu, zatim školu za turizam i ugostiteljstvo, administrativno-birotehničku, medicinsku školu, hemijsko-tehničku i školu za proizvodnju i preradu hrane.

Na fakultetima Univerziteta u Nišu, na svim nivoima studija, u školskoj 2012/2013. godini je studiralo 27.884 studenta. Od toga, na osnovnim strukovnim, osnovnim akademskim i integrisanim studijama 22.531 student, od čega je 60 stranih državljana (najviše iz Grčke 23, potom iz Crne Gore 7, Makedonije i Jordana po 5, Nemačke 2, i po jedan iz Bugarske, Slovenije, Turske, SAD, Australije i drugih zemalja).

Master akademske studije pohađa 1.719 studenata, specijalističke strukovne 52, specijalističke akademske studije 10 i doktorske akademske studije 1.377 studenata. Nastavu na Univerzitetu izvodi 1.594 nastavnika i saradnika.

Od osnivanja 1965. godine do školske 2012/2013. godine, na Univerzitetu u Nišu, drugom po veličini u Srbiji, diplomiralo je 58.557 studenata, od toga 1.347 stranih državljana. Akademski naziv magistra nauka steklo je 2.528 postdiplomaca, a odbranjene su i 1.492 doktorske disertacije.

Univerzitet u Nišu u svom sastavu ima 13 fakulteta, i to:

- Ekonomski fakultet
- Elektronski fakultet
- Mašinski fakultet
- Medicinski fakultet
- Pravni fakultet
- Prirodno-matematički fakultet
- Građevinsko-arhitektonski fakultet
- Fakultet umetnosti
- Fakultet zaštite na radu
- Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
- Filozofski fakultet
- Tehnološki fakultet u Leskovcu
- Učiteljski fakultet u Vranju

Više informacija o Univerzitetu u Nišu na www.ni.ac.rs.

Uporedo sa 13 fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu, raste i broj privatnih fakulteta. U gradu trenutno radi sedam takvih ustanova koje realizuju nastavu u skladu sa savremenim sistemima obrazovanja.

Priznavanje stranih visokoškolskih isprava

Na sajtu Univerziteta u Nišu možete naći informacije o priznavanju stranih visokoškolskih isprava.

Zapošljavanje

Na sajtu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, u delu posvećenom Sektoru za zapošljavanje, nalaze se zakoni, pravilnici, strategije i planovi zapošljavanja, kao i projekti, linkovi agencija za zapošljavanje i informacije u vezi volontiranja.

Nacionalna služba za zapošljavanje pruža pomoć u nalaženju posla, otpočinjanju privatnog biznisa ili savetovanju u vezi (samo)zapošljavanja, ali i obezbeđuje i tražene radnike poslodavcima.

Više informacija možete naći na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Nacionalna služba za
zapošljavanje, filijala Niš
Ratka Vukićevića 3
Telefon: +381 18 501 266
Faks: +381 18 501 242

Građevinske dozvole

Odsek za kapitalne investicije Uprave za planiranje i izgradnju Grada Niša pomaže investitorima da u znatno kraćem roku završe celokupan proces dobijanja građevinske dozvole na jednom mestu.

Često postavljana pitanja možete videti ovde.

Vodič za dobijanje građevinskih dozvola možete naći ovde.

Obrasce zahteva Uprave za planiranje i izgradnju možete naći na www.ni.rs/upii.html.

Brza registracija

Registrujte firmu u Agenciji za privredne registre, po principu registracije firme na jednom šalteru, uz jednostavniju administrativnu proceduru i dodatno skraćenje roka.

Jednošalterski sistem registracije uspostavljen je objedinjavanjem procedura za otpočinjanje poslovanja na jednom mestu i elektronskim povezivanjem Agencije za privredne registre (APR), Poreske uprave (PU), Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RZZO).

Pri osnivanju privrednog društva ili preduzetničke radnje, građani APR-u podnose:

- jedinstvenu registracionu prijavu za osnivanje privrednog subjekta (odgovarajuće obrasce možete naći na internet stranici Agencije – za privredna društva ovde, za preduzetnike ovde);

- prateću dokumentaciju (neophodna upustva možete pronaći na internet stranici Agencije – za privredna društva ovde, za preduzetnike ovde),

- dokaz o uplati naknade za osnivanje (visine naknada možete pogledati na internet stranici Agencije – za privredna društva ovde, za preduzetnike ovde),

- dokaz o uplati administrativne takse Republičkom zavodu za statistiku za dobijanje registarskog/matičnog broja privrednog subjekta (važna napomena: taksa se plaća samo pri osnivanju privrednog društva).

U zakonskom roku od 5 dana, na šalteru APR-a ćete dobiti rešenje o registraciji privrednog subjekta, zajedno sa matičnim i poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), prijavom Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje i potvrdom i registarskim brojem obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Izvor: SIEPA

Agencija za privredne registre, Niš
Obrenovićeva bb, TPC Kalča,
lamela b, I sprat, lokal 40
Radno vreme: 08-16 sati
Rad sa strankama: 09-15 sati
Telefon: +381 18 296 002

Odsek za preduzetništvo Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša obavlja poslove prijema dokumentacije neophodne za registraciju preduzetnika koji se upisuju u Registar Agencije za privredne registre, ali i poslove koji su u vezi sa podsticajem razvoja privatnog preduzetništva pružanjem informativnih, savetodavnih, administrativno-pravnih i tehničkih usluga preduzetnicima, usluga promocije i marketinga privrednih subjekata, i edukacijom i obukom preduzetnika.

Odsek za preduzetništvo
Uprava za privredu, održivi razvoj
i zaštitu životne sredine, Niš
Nikole Pašića 24, I sprat, broj 27;
Telefoni: +381 18 504 450/7/8/9;
Faks: +381 18 504 460
www.privredanis.freeiz.com/RegistarRadnji.htm

Slobodna zona „Jug“

Slobodna zona „Jug“ d.o.o. Niš je u Agenciji za privredne registre zvanično registrovana 23. decembra 2011. godine. Pokriva teritoriju Grada Niša i opštine Prokuplje, koja je suosnivač privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom. Slobodna zona „Jug“ se u Nišu prostire na površini od 28 hektara, 48 ari i 38 metara kvadratnih. Planirani obim investicionog ulaganja u prvoj godini rada slobodne zone iznosi oko 46.100.000,00 evra, uz otvaranje 2.250 novih radnih mesta.

Više o Slobodnoj zoni „Jug“ na www.szjug.rs.

*podaci su podložni promenama
**za sve dodatne informacije, obratite se Kancelariji za saradnju sa dijasporom

loading