Najčešća pitanja

Uprava za građanska stanja i opšte poslove
Odsek za građanska stanja
Matičar: Dragana Stamenković
Telefon: +381 18 504 494
E-adresa: sdragana@gu.ni.rs
Adresa: Nikole Pašića broj 24, 18000 Niš


Koja

Overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih roditelja (osim ukoliko su upisani u Nišu ili u opštinama/gradovima koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije); overena fotokopija uverenja o državljanstvu jednog roditelja (za lice upisano u matične knjige i knjigu državljana Grada Niša, uverenje se pribavlja po službenoj dužnosti); važeće lične karte roditelja; izvod iz matične knjige rođenih majke (ako nije u braku i osim ukoliko je upisana u Nišu ili u opštinama/gradovima koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije); original zelenog kartona (za raseljena lica).

Ostalo (ukoliko je roditelj strani državljanin): overena fotokopija pasoša; uverenje o slobodnom bračnom stanju; izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden dokument od strane ovlašćenog sudskog tumača.


 
Koja

Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci (za lice upisano u matične knjige i knjigu državljana Grada Niša, uverenje se pribavlja po službenoj dužnosti); original uverenja o prebivalištu (izdaje ga Policijska uprava u Nišu); izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci).

Napomena 1: za lice rođeno na teritoriji Republike Slovenije potrebno je dostaviti internacionalni izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci); izvod iz matične knjige venčanih, original ili overenu fotokopiju (za lice upisano u matičnu knjigu venčanih Grada Niša ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, izvod se pribavlja po službenoj dužnosti); dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 2.130,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).

Ostalo: overena fotokopija pravnosnažne presude o razvodu braka; izvod iz matične knjige umrlih supružnika (original ili overena fotokopija), overena fotokopija rešenja o starateljstvu (dokument izdaje organ starateljstva).

Napomena 2: za lice upisano u matičnu knjigu umrlih Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, izvod se pribavlja po službenoj dužnosti.


 
Šta

Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih (stranka upisana u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti); uverenje o državljanstvu roditelja (stranka upisana u matične knjige i knjige državljana Grada Niša ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti); original uverenja da dete nije upisano u mestu rođenja; original prijave o rođenju, izdate od strane zdravstvene ustanove gde je dete rođeno, ili izjava dva svedoka koji su prisustvovali porođaju majke deteta; overene fotokopije ličnih karti roditelja deteta i svedoka; izjava roditelja deteta o datumu i mestu rođenja deteta i određivanju ličnog imena deteta; izjava o saglasnosti deteta starijeg od 10 godina sa određenim ličnim imenom; original zapisnika o priznavanju očinstva (ako roditelji deteta nisu u braku); zapisnik o određenom ličnom imenu deteta sa izjavama roditelja deteta o datumu i mestu rođenja deteta (ako su roditelji u braku); nalaz (izveštaj) Zavoda za sudsku medicinu o utvrđenom životnom dobu, odnosno utvrđenoj starosti deteta, i utvrđenom polu deteta; overena fotokopija zdravstvene knjižice (uslovno); karton o vakcinaciji ili imunizaciji; đačka knjižica; neki lični i drugi dokument deteta iz perioda neposredno pre podnošenja zahteva (po potrebi); dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 700,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).


 
Koja

Izvodi iz matične knjige rođenih budućih supružnika (osim ukoliko su upisani u Nišu ili u opštinama/gradovima koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije); uverenja o državljanstvu budućih supružnika (osim ukoliko su upisani u Nišu, i u tom slučaju se dokument pribavlja po službenoj dužnosti); rešenje o dozvoli za sklapanje braka maloletnog lica izdato od nadležnog suda (ukoliko brak sklapa maloletno lice); važeće lične karte budućih supružnika; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 400,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).

Napomena: za buduće supružnike koji su već bili u braku, potrebno je priložiti dokaz o prestanku važenja prethodne bračne zajednice, ukoliko ta činjenica nije ranije evidentirana (pravnosnažna presuda o razvodu braka, o poništenju braka ili izvod iz matične knjige umrlih supružnika).


 
Koja

Izvod iz matične knjige rođenih stranog državljanina, na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden dokument od strane ovlašćenog sudskog tumača; uverenje o slobodnom bračnom stanju stranog državljanina na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden dokument od strane ovlašćenog sudskog tumača; važeći pasoš.


 
Koja

Prijava za upis činjenice sklapanja braka zaključenog u inostranstvu (u usmenoj ili pisanoj formi); izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden dokument od strane ovlašćenog sudskog tumača; uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci (ukoliko lice nije upisano u Nišu, uverenje o prebivalištu državljana Republike Srbije izdaje nadležna Policijska uprava.


 
Šta

Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju: a) opšteg tipa (uverenje da lice nije upisano u knjigu venčanih), b) nulla osta (uverenje da je lice slobodnog bračnog stanja i da ne postoje bračne smetnje za zaključenje braka sa određenim licem pred nadležnim organom u inostranstvu); izvod iz matične knjige rođenih stranog državljanina na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden dokument od strane ovlašćenog sudskog tumača; uverenje o državljanstvu (osim ukoliko je lice upisano u Nišu, i u tom slučaju se dokument pribavlja po službenoj dužnosti); dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 1050,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).

Napomena: uverenje o slobodnom bračnom stanju se izdaje po mestu upisa u matičnu knjigu rođenih, na lični zahtev. Ako zahtev predaje lice na koje se dokument ne odnosi i nije član uže porodice, potrebno je priložiti i ovlašćenje.


 
Šta

Izvod iz matične knjige rođenih deteta (osim ukoliko je lice upisano u Nišu ili u opštinama/gradovima koji se nalaze u sistemu Centralnog registra Republike Srbije, i u tom slučaju se dokument pribavlja po službenoj dužnosti); izvod iz matične knjige rođenih za majku deteta (osim ukoliko je lice upisano u Nišu ili u opštinama/gradovima koji se nalaze u sistemu Centralnog registra Republike Srbije, i u tom slučaju se dokument pribavlja po službenoj dužnosti); izjava o priznavanju očinstva; važeće lične karte roditelja.

Napomena: izvod iz matične knjige rođenih majke deteta je potreban kada se radi o priznanju očinstva deteta za koje u roku od 30 dana nije izvršen upis u matičnu knjigu rođenih.


 
Koja

Overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (stranka upisana u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti; fotokopija ili elektronski očitana verzija lične karte; overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih (stranka upisana u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti); overena fotokopija uverenja o državljanstvu, ne starijeg od 6 meseci (stranka upisana u matične knjige i knjige državljana Grada Niša ne podnosi dokument da se protiv nje ne vodi krivični postupak za delo koje se goni po službenoj dužnosti, već njega, po službenoj dužnosti, pribavlja Osnovni sud, Osnovno i Više tužilaštvo); overena fotokopija pravnosnažne presude o razvodu braka (uslovno); uverenje Policijske uprave Niš o prebivalištu; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 700,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).


 
Šta

Overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih deteta (stranka upisana u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti); fotokopija lične karte roditelja; izvod iz matične knjige venčanih roditelja (stranka upisana u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra Republike Srbije, ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti); overena fotokopija uverenja o državljanstvu deteta (stranka upisana u matične knjige i knjige državljana Grada Niša ne podnosi dokument, već se on pribavlja po službenoj dužnosti); izjava o saglasnosti deteta starijeg od 10 godina sa promenom ličnog imena (potrebno je lično prisustvo deteta); saglasnost roditelja sa promenom ličnog imena deteta (potrebno je lično prisustvo roditelja); original uverenja iz Višeg suda da se ne vodi postupak protiv maloletnog lica; uverenje Policijske uprave Niš o prebivalištu deteta; overena fotokopija pravnosnažne presude o razvodu braka (ukoliko su roditelji razvedeni); dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 700,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).

Napomena: po potrebi, nadležni organ može zatražiti i druga dokumenta – overenu fotokopiju đačke knjižice ili pasoša deteta, overenu fotokopiju zdravstvene knjižice, izvod iz matične knjige umrlih (ukoliko je jedan od roditelja preminuo), overeno ovlašćenje za zastupanje, izjavu o davanju saglasnosti o promeni ličnog imena deteta (ukoliko je jedan od roditelja odsutan), zapisnik o priznanju očinstva i dr.


 
Šta

Original potvrde o smrti (izdat od nadležne zdravstvene ustanove, odnosno od strane nadležnog doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove); izvod iz matične knjige rođenih umrlog (ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); lična karta podnosioca zahteva (na uvid); original lične karte umrlog; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih umrlog (uslovno, a ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu umrlog, ne starijeg od 6 meseci (ukoliko je lice upisano u matične knjige i knjige državljana Grada Niša, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti).

Napomena: osim navedenog, od stranke se može zatražiti i izvod iz matične knjige venčanih umrlog (ako se iz izvoda iz matične knjige rođenih umrlog ne može utvrditi bračno stanje); izvod iz matične knjige rođenih supružnika umrlog (ako se iz izvoda iz matične knjige rođenih umrlog ne može utvrditi bračno stanje); izvod iz matične knjige umrlih supružnika umrlog (ako se iz izvoda iz matične knjige rođenih umrlog ne može utvrditi bračno stanje).


 
Koja

Prijava za upis činjenice smrti u inostranstvu (u pisanoj ili usmenoj formi); izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden dokument od strane ovlašćenog sudskog tumača; original ili overena fotokopija uverenja o prebivalištu umrlog; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih umrlog (ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige venčanih umrlog (uslovno, a ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu umrlog (ukoliko je lice upisano u matične knjige i knjige državljana Grada Niša, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti).

Napomena: osim navedenog, od stranke se može zatražiti i izvod iz matične knjige venčanih umrlog (ako se iz izvoda iz matične knjige rođenih umrlog ne može utvrditi bračno stanje); izvod iz matične knjige rođenih supružnika umrlog (ako se iz izvoda iz matične knjige rođenih umrlog ne može utvrditi bračno stanje); izvod iz matične knjige umrlih supružnika umrlog (ako se iz izvoda iz matične knjige rođenih umrlog ne može utvrditi bračno stanje).


 
Koja

Original potvrde o smrti (izdatoj od strane nadležne zdravstvene ustanove, odnosno od strane nadležnog doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih van zdravstvene ustanove); original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih umrlog (ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); lična karta podnosioca zahteva (na uvid); original ili overena fotokopija lične karte umrlog; izvod iz matične knjige venčanih (uslovno, a ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); uverenje o državljanstvu (ukoliko je lice upisano u matične knjige i knjige državljana Grada Niša, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); overena fotokopija izvoda iz matične knjige umrlih za supružnika (uslovno, a ukoliko je lice upisano u matične knjige Grada Niša, ili opština/gradova koji se nalaze u sistemu Centralnog registra matičnih knjiga Republike Srbije, dokument se pribavlja po službenoj dužnosti); dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 700,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).


 
Koja

Fotokopija lične karte; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 700,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, primalac: Republika Srbija, svrha uplate: republička administrativna taksa).

Koja

Overena fotokopija lične karte; overena fotokopija dokumenta koji ukazuje na tačnost podataka koje treba ispraviti (izvodi iz matičnih knjiga, uverenje o državljanstvu i drugo).


 
Šta

Fotokopija lične karte; dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 560,00 dinara (uplatiti na račun broj 840-742221843-57, sa modelom 97 i pozivom na broj 05-128, ukoliko se radi o činjenicama za koje se vodi službena evidencija u okviru poverenih poslova, svrha doznake: Republička administrativna taksa, primalac: Republika Srbija); dokaz o uplati gradske administrativne takse u iznosu od 280,00 dinara (130,00 + 150,00) na račun broj 840-742341843-24, sa modelom 97 i pozivom na broj 87-521, ukoliko se radi o činjenicama za koje se vodi evidencija u okviru izvornih nadležnosti Grada, svrha doznake: Gradska administrativna taksa, primalac: Grad Niš.


PRIMERI:

U

Da bi ova greška bila ispravljena, dostavite Vaš izvod iz matične knjige rođenih, ili osnovne podatke o upisu (ime i prezime, datum i mesto rođenja, imena roditelja), izvod iz matične knjige rođenih oca i izvod iz matične knjige venčanih roditelja (ukoliko su svi upisani u Nišu, dostavite samo podatke o upisima, ne i izvode).


 
Prilikom

Da biste u konkretnom slučaju izvršili promenu prezimena, potrebno je da pribavite sledeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu (ukoliko niste upisani u Nišu), uverenje Osnovnog suda i Osnovnog i Višeg tužilaštva da se protiv Vas ne vodi krivični postupak, i ličnu kartu (overenu fotokopiju ili elektronski očitanu).


 
U

Ukoliko ste brak zaključili u inostranstvu, potrebno je da se podatak zaključenja upiše u matičnu knjigu venčanih u Nišu, što možete učiniti preko ambasade Srbije, odnosno najbližeg konzulata. Takođe je potrebno da inostranu presudu o razvodu braka potvrdi naš sud. Nakon toga, podnosite zahtev za promenom prezimena davanjem ovlašćenja licu koje će to učiniti umesto vas ili davanjem punomoćja advokatu. Ovlašćenje, odnosno punomoćje, je neophodno overiti u ambasadi ili konzulatu Republike Srbije i precizno navesti kakvu promenu želite.


 
Nisam

Potrebno je dostaviti sledeća dokumenta preminule: izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je bila u braku), uverenje o državljanstvu i overenu fotokopiju (ili elektronski očitanu verziju) lične karte. Ukoliko su upisi izvršeni u Nišu, nije potrebno dostavljati navedene izvode, odnosno uverenje o državljanstvu, već je dovoljno dati osnovne podatke o upisu: ime i prezime umrle, datum i mesto rođenja, imena roditelja i sl.

loading