Lični dokumenti

Zakazivanje termina za ličnu kartu ili pasoš SMS-om ili internetom

Za detaljnije informacije, odaberite dokument koji Vam je potreban.
 
Lična karta

DETALJNO UPUTSTVO

Lična karta je obavezan lični dokument kojim građani Republike Srbije stariji od 16 godina dokazuju svoj identitet. Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se lično policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta.

Od dokumenata potrebno je predati:

- prethodno izdatu ličnu kartu (pasoš ili vozačku dozvolu);

- original izvoda iz matične knjige rođenih na obrascu sa neograničenim rokom važenja;

- original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starijeg od šest meseci);

- original izvoda iz matične knjige venčanih (u slučaju promene prezimena pri sklapanju braka) na obrascu sa neograničenim rokom važenja;

- dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac i troškove tehničke izrade lične karte;

- sliku 50×50 mm (po želji, ne stariju od šest meseci), za lice kojem se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Dužnost nadležnog organa je da ličnu kartu izda podnosiocu zahteva najkasnije 15 dana od podnošenja zahteva (osim u hitnim slučajevima).

ZAKON O LIČNOJ KARTI („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 62/06)


Pasoš

DETALJNO UPUTSTVO

Pasoš je putna isprava koja se državljaninu Republike Srbije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju. Izdaje se za neograničen broj putovanja, sa rokom važenja od deset godina, a licima mlađim od 14 godina života sa rokom važenja od dve godine.

Zahtev za izdavanje pasoša se predaje lično, policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, boravišta, odnosno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Pasoš preuzima podnosilac lično ili lice koje on ovlasti.

Od dokumenata je potrebno predati:

- važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca;

- uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci, ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana, ukoliko se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RS, i koje se predaje samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša;

- pasoš čiji je rok istekao ili ne može služiti svojoj nameni;

- dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;

- pisani dokaz o hitnosti (u hitnim slučajevima);

- druge javne isprave (ukoliko postoji potreba, na primer: izvod iz matične knjige venčanih u slučaju promene prezimena);

Građani koji već poseduju biometrijsku ličnu kartu, uz nju prilažu samo stari pasoš i dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša.

Zahtev za izdavanje putne isprave je nadležni organ dužan da realizuje u roku od 30 dana od dana podnošenja. Za zahteve podnete preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva RS rok je 60 dana (osim u hitnim slučajevima).

Zakon o putnim ispravama („Službeni glasnik RS“, br. 90/07)


Vozačka dozvola

DETALJNO UPUTSTVO

Vozačka dozvola je isprava (legitimacija) kojom vozač u saobraćaju dokazuje svoje pravo na upravljanje motornim vozilima određene kategorije.

Zamena inostrane vozačke dozvole za dozvolu RS

Sporazum o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola između Srbije i Italije

Važenje vozačkih dozvola Republike Srbije u inostranstvu možete proveriti na ovoj adresi.

Stranci kojima je odobreno stalno nastanjenje u RS, državljani RS koji se vrate iz inostranstva, odnosno dođu u RS da u njoj stalno ostanu, kao i osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država, i predstavništava međunarodnih organizacija u RS, stranih trgovinskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih predstavništava i stranih dopisništava, mogu da upravljaju motornim vozilima na osnovu važeće strane vozačke dozvole u periodu od šest meseci od dana ulaska u Srbiju.

Upravljanje tuđim vozilom registrovanim u inostranstvu – ne postoje smetnje da strani državljani, kao i državljani Srbije koji su na privremenom radu u inostranstvu, daju dozvolu za upravljanje tuđim motornim vozilom strancu ili državljanima Srbije, koji su takođe na privremenom radu u inostranstvu, da istim vozilom mogu da upravljaju za vreme svog privremenog boravka u Srbiji, ali takvu dozvolu ne mogu dati i državljanima (rezidentima) Srbije, jer bi tako načinili carinski prekršaj.

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 73/10)


loading