Investicioni potencijali

Greenfield investicione lokacije

Detaljne innformacije o Greenfield investicionim lokacijama možete naći na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša.

Brownfield investicione lokacije

U pripremi

Poslovni prostori

SLOBODAN POSLOVNI PROSTOR NA GRADSKOM PODRUČJU KOJI NIJE NACIONALIZOVAN

Privatizacija

Postupak privatizacije regulisan je zakonima i sprovode ga nadležne institucije. Agencija za privatizaciju, na osnovu zakonskih regulativa (Zakona o Agenciji za privatizaciju, „Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 135/04 i 30/10; Zakona o privatizaciji, „Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03, 45/2005, 123/2007 – dr. zakoni i 30/10 – dr. zakoni; Zakona o Akcijskom fondu, „Službeni glasnik RS“, br. 38/01 i 45/05; Zakona o stečaju, „Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon i 71/12 – odluka US), samostalno obavlja delatnost posredovanja u prodaji državnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije, kao i poslove iniciranja, sprovođenja, promocije i kontrole postupka privatizacije.

U Nišu je formiran Regionalni centar Agencije radi efikasnijeg obavljanja poslova. Uloga lokalne samouprave u procesu privatizacije se svodi na davanje mišljenja po zahtevu Agencije na pokrenutu inicijativu za privatizaciju društvenih preduzeća, i to na osnovu člana 9, stav 1, tačka 9 Zakona o Agenciji za privatizaciju.

U portfoliju Agencije za privatizaciju se nalazi 153 preduzeća u postupku restrukturiranja i 419 drugih preduzeća koja nisu privatizovana u Srbiji. Na zahtev Ministarstva privrede, i u saradnji sa Agencijom za privatizaciju, sva gore navedena društva u toku septembra i oktobra 2013. godine pripremila su svoje lične karte, kojima su obuhvaćeni podaci o finansijskom i imovinskom stanju i poslovanju preduzeća.

Pregled ličnih karti i profila svih navedenih preduzeća, grupisanih po delatnostima, omogućen je na internet stranici Ministarstva privrede: www.privreda.gov.rs.

Spisak preduzeća sa ličnim kartama na teritoriji Grada Niša

1. MIN „Lokomotiva“, a.d. – Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont šinskih vozila. Delatnost: popravka i održavanje druge transportne opreme.

2. MIN „Vagonka“, a.d. – Akcionarsko društvo za proizvodnju i remont šinskih vozila i druge opreme (u restrukturiranju). Delatnost: proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila.

3. EI Preduzeće za proizvodnju i distribuciju energetike i pružanje usluga. Delatnost: distribucija električne energije.

4. Vodoprivredno preduzeće „Južna Morava“, a.d. (u restrukturiranju). Delatnost: izgradnja hidrotehničkih objekata.

5. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI „Vuk Karadžić“, d.o.o. (u restrukturiranju). Delatnost: ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja.

6. Metalac, d.o.o. (u restrukturiranju). Delatnost: ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja.

7. Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „Elmont“, d.o.o. Delatnost: ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja.

8. EI Holding korporacija, a.d. (u restrukturiranju). Delatnost: delatnost holding kompanija.

9. EI „Komerc“, d.o.o. (u restrukturiranju). Delatnost: trgovina električnim aparatima za domaćinstvo na veliko.

10. EI Preduzeće za projektovanje, proizvodnju, uvođenje i održavanje procesnih i poslovnih informacija sistema i digitalnih uređaja „Računari“, d.o.o. Delatnost: proizvodnja komunikacione opreme.

11. MIN „Jedinstvo“, d.o.o. Delatnost: mašinska obrada metala.

12. EI „Industrijska elektronika“, d.o.o. Delatnost: proizvodnja elektronskih elemenata.

13. EI Fabrika mašinskih delova, d.o.o. Delatnost: proizvodnja elektronskih elemenata.

14. EI „Profesionalna elektronika“, d.o.o. Delatnost: prerađivačka industrija.

15. EI „7. oktobar“, d.o.o. Delatnost: proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata.

16. EI „Sastavni delovi“, d.o.o. Delatnost: proizvodnja elektronskih elemenata.

17. Društveno vodoprivredno preduzeće „Erozija“. Delatnost: izgradnja hidrotehničkih objekata.

18. Trgovinsko preduzeće za promet robe „Inter-best“. Delatnost: nespecijalizovana trgovina hranom, pićem i duvanom na veliko.

19. Društveno preduzeće za prodaju građevinskih materijala i ostalih proizvoda „Inles“. Delatnost: trgovina drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom na veliko.

20. Društveno preduzeće za promet robe na veliko i malo „Frank komerc“. Delatnost: trgovina u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom na malo.

21. Javno preduzeće za radio i televizijsku delatnost „Niška televizija“. Delatnost: radio i televizijske aktivnosti.

22. MIN Elektronski računski centar „MIN ERC“, a.d. Delatnost: računarsko programiranje.

23. MIN Holding So. Delatnost: delatnost holding kompanija.

24. Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta „Kvalitet“. Delatnost: tehničko ispitivanje i analiza.

25. MIN „MIN Institut“, a.d. za naučno-istraživačku i razvojnu delatnost. Delatnost: istraživanje i razvoj u oblasti ostalih prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka.

26. Akcionarsko društvo za geodetske i inženjering poslove „Geodetski biro“. Delatnost: ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti.

27. Društveno preduzeće Turističko-trgovinsko preduzeće „Mondial“. Delatnost: delatnost putničkih agencija.

28. Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja“.

29. Preduzeće za servisiranje i prodaju tehničkih uređaja „Gorenje servis“. Delatnost: popravka računara i periferne opreme.

Izvor: Ministarstvo privrede Republike Srbije

GIS Grada Niša

Više informacija na www.gis.ni.rs.

*podaci su podložni promenama
**za sve dodatne informacije, obratite se Kancelariji za saradnju sa dijasporom

loading